Dyrekcja i nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu informują, że w roku szkolnym 2017/18 organizują kolejne edycje konkursów, przeglądów i turniejów dla uczniów szkół podstawowych.

Nauczyciele zgłaszający uczniów do Konkursów Międzyszkolnych organizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Sandomierzu są zobowiązani do dostarczenia wraz ze zgłoszeniem ucznia, zgody rodziców (opiekunów prawnych) na przekazanie praw do wizerunku dziecka według zamieszczonego wzoru na stronie internetowej szkoły.

Pobierz formularz o wyrażeniu zgody na przekazanie praw do wizerunku.


W załączeniu przedstawiany regulaminy poszczególnych imprez.


Dodatkowych informacji nie ujętych w regulaminach można się dowiedzieć bezpośrednio w szkole lub pod numerem telefonu  15 832 26 31.

 

 

Lp. Nazwa imprezy Termin Uczestnicy Odpowiedzialni 
1. XVIII Dziecięcy Przegląd Kolęd i Pastorałek 5 stycznia 2018 uczniowie kl. 1-7 Beata Lipiec, s. Monika Dudek, ks. Piotr Niewrzałek
2. XVII Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Sandomierzu i zabytkowych sąsiedztwach 7 luty 2018 uczniowie kl. 1-7 Roman Chyła, Katarzyna Majewska, Katarzyna Skotnicka
3. XVII Międzyszkolny Konkurs Edukacyjny "Tajemniczy kosmos" 8 luty 2018 uczniowie kl. 3  Aneta Przyłucka, Elżbieta Strzelińska, Witold Aleksandrowicz
4. XVIII Międzyszkolny konkurs wiedzy matematyczno-przyrodniczej 25 kwietnia 2018 uczniowie kl. 5 Agnieszka Bartosz Ewa Frańczak Jolanta Rzeźnik
         

 

 

XVII Dziecięcy Przegląd Kolęd i Pastorałek
 
Cel przeglądu:  

 • Podtrzymanie tradycji i obrzędowości związanych ze Świętami Bożego Narodzenia,
 • Kultywowanie polskich tradycji poprzez wspólne śpiewanie kolęd,
 • Rozwijanie umiejętności i zdolności śpiewaczych.

Regulamin przeglądu:

 1. Organizatorem konkursu jest mgr Beata Lipiec i ks. Piotr Niewrzałek
 2. Do udziału w przeglądzie zapraszamy solistów i zespoły muzyczne z klas I - VI,
 3. Każdy wykonawca może zaprezentować 2 utwory o łącznym czasie nie przekraczającym 6 minut,
 4. Dopuszcza się stosowanie akompaniamentu lub podkładu muzycznego,
 5. Termin przeglądu - 5 stycznia 2018 r. o godz. 12.00 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu, ul. Okrzei 6.
Zgłoszenia solistów i zespołów należy dokonać osobiście lub telefonicznie w sekretariacie szkoły do dnia 1 stycznia 2018 r., pod numerem 15-832-26-31

XVI Międzyszkolny Konkurs Edukacyjny
"Tajemniczy kosmos"

Cel konkursu:

Tematyka związana z kosmosem budzi duże zainteresowanie wśród dzieci, dlatego celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o kosmosie wśród uczniów kształcenia zintegrowanego.

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs organizują: mgr Aneta Przyłucka i mgr Elżbieta Strzelińska.
 2. Konkurs organizowany jest dla uczniów klas trzecich
 3. Konkurs odbędzie się 8 lutego 2018 roku o godz. 12.00 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu.
 4. Zadania konkursowe mają charakter testu o różnym stopniu trudności. Uczniowie rozwiązują test wybierając jedną poprawną odpowiedź (spośród kilku podanych) oraz uzupełniają luki w zadaniach właściwymi wyrazami. W przypadku udzielenia błędnej odpowiedzi, bądź jej braku lub zaznaczeniu więcej niż jednej odpowiedzi uczeń otrzymuje zero punktów.
 5. Na rozwiązanie zadań przeznacza się 60 minut.
 6. Zgłoszenia uczestników konkursu należy dokonać do 3 lutego 2018 r. osobiście lub telefonicznie pod numerem 15-832-26-31 w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu.
 7. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody

XVII Turniej Wiedzy o Sandomierzu i Zabytkowych Sąsiedztwach

,,Moja Mała Ojczyzna"

Cele konkursu:

 • Poznanie najbliższego środowiska i specyfiki regionu,
 • Wprowadzenie elementów kultury regionalnej do życia społeczności uczniowskiej,
 • Rozbudzenie zainteresowań związanych z poznaniem i utrwalaniem wartości kulturowych regionu.


Regulamin konkursu:

 1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych powiatu sandomierskiego w dwóch kategoriach  wiekowych:
  -  klasy III
  -  klasy IV-VI
 2. Każda szkoła może zgłosić 4 - osoby wyłonione w wewnątrzszkolnych eliminacjach.
 3. Konkurs będzie rozgrywany w kategorii indywidualnej.
 4. Tematyka konkursu obejmuje historię, zabytki, legendy, architekturę Sandomierza i okolicznych zabytkowych miejscowości, poruszane
  w załączonej do regulaminu literaturze.
 5. Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
 6. Termin konkursu - 7 lutego 2018 r. o godz. 09.45 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu, ul. Okrzei 6.
 7. Zgłoszenia uczestników należy dokonać do dnia 02 lutego 2018 r. osobiście lub telefonicznie pod numerem 15-832-26-31  

Wybrana literatura :

 • Chyła R. - "Sandomierz i okolice w prawdzie historycznej legendzie i ciekawostce", Sandomierz 1995.
 • Chyła R. - "Sandomierz i okolice, przewodnik regionalny", Sandomierz 1997.
 • Juszczyk M.- "Sandomierz-przewodnik", Kielce 1997.
 • Makarewicz S.- "Bazylika Katedralna w Sandomierzu. Przewodnik", Sandomierz 1976.
 • Makarewicz S.- Podominikański Kościół i Klasztor Św. Jakuba Apostoła w Sandomierzu, Sandomierz, 1979.
 • Myjak J.- "Podania i legendy z sandomierskiego", Sandomierz 2000.
 • Niebielski E.- Klimontów.  Miasto prywatne Ossolińskich 1240-1990?, Klimontów1993.
 • Notatnik Sandomierski. Sandomierz1980.
 • Sadaj-Rożek J., Skotnicka K., Chyła R. "Sandomierz i zabytkowe sąsiedztwa", Sandomierz 2000.
 • Sarwa A. J.- "Opowieść o Halinie córce Piotra z Krepy",Katowice 1991
 • Seliga K.- "Legendy sandomierskie", Lublin 1974.
 • Starzyk M.- "Moje spojrzenie na dzieje Zawichostu", Sandomierz 1994.
 • Stępień U.- "Przewodnik po Muzeum Diecezjalnym w Sandomierzu", Sandomierz 1994.
 

XVII Międzyszkolny Konkurs
Wiedzy Matematyczno - Przyrodniczej

Cel konkursu:

 • Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie matematyki i przyrody
 • Rozwijanie zdolności twórczego myślenia
 • Rozwijanie umiejętności łączenia wiedzy z różnych dziedzin

Regulamin konkursu:

 1. Organizatorem konkursu są nauczyciele matematyki i przyrody ze  Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas piątych szkół podstawowych.
 3. Konkurs obejmuje podstawowe wiadomości i umiejętności z matematyki i przyrody w zakresie szkoły podstawowej z uwzględnieniem łączenia wiedzy z różnych dziedzin.
 4. Uczeń rozwiązuje test, a odpowiedzi zaznacza na specjalnej karcie odpowiedzi. Test zawiera zadania otwarte, zamknięte i wielokrotnego wyboru.
 5. Przed rozpoczęciem konkursu każdy uczeń otrzyma dokładną instrukcję wypełniania karty odpowiedzi.
 6. Uczniowie powinni posiadać podstawowe przybory : linijkę, ołówek, ekierkę, kątomierz, cyrkiel.
 7. Prace uczniów są kodowane.
 8. W czasie konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów.
 9. Używanie korektora będzie traktowane jako odpowiedź błędna.
 10. Czas trwania konkursu wynosi 60 minut.
 11.  Konkurs odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2018 roku o godzinie 13.00 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu, ul. Okrzei 6.
 12. Zgłoszenia uczestników konkursu należy dokonać do dnia 11 kwietnia 2018 roku osobiście lub telefonicznie w sekretariacie szkoły pod numeremtelefonu 15-832-26-31.
 13. Wyniki konkursu zostaną przekazane do poszczególnych szkół w ciągu  tygodnia, a o terminie odbioru nagród powiadomimy odrębnym pismem.
 14. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody i dyplomy.

XVII Przegląd "Małych Form Scenicznych"

Cel konkursu:

 • Uwrażliwienie uczniów na sztukę
 • Kształtowanie umiejętności poprawnego władania językiem
 • Rozwijanie fantazji i pobudzanie do aktywności
 • Wyrabianie odwagi, śmiałości i umiejętności współpracy w grupie

Regulamin konkursu:

 1. Organizatorem przeglądu są nauczyciele zespołu humanistycznego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu.
 2. W przeglądzie mogą brać udział grupy teatralne uczniów z klas IV - VI  ze szkół podstawowych,
 3. Przegląd odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2017 r. o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej Nr 1. 
 4. Zgłoszenia grup teatralnych do udziału w przeglądzie należy dokonać do 3 kwietnia 2017 r. osobiście lub telefonicznie w sekretariacie szkoły pod numerem 15-832-26-31
 5. Prezentować można scenki oparte na własnym scenariuszu lub adaptację wybranego utworu literackiego.  
 6. Czas prezentacji przedstawienia do 20 minut.
 7. Ocenie podlegać będzie w szczególności :
 • dobór tekstu do wieku dziecka,
 • słowne i pozasłowne środki wyrazu,
 • gra aktorska,
 • konstrukcja przestrzeni scenicznej (scenografia, muzyka, dźwięk, kostiumy, rekwizyty).

VII Międzyszkolny Konkurs z Języka Angielskiego
dla uczniów klas szóstych

I. Cel konkursu:

 • Upowszechnienie i uatrakcyjnienie wiedzy z zakresu języka angielskiego
 • Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów
 • Kształtowanie samodzielnego, twórczego myślenia, stymulowanie pracowitości i wytrwałości
 • Rozpowszechnianie kultury i tradycji krajów anglojęzycznych
 • Doskonalenie znajomości języka angielskiego
 • Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego
 • Promowanie dorobku i osiągnięć uczniów
 • Integracja środowiska uczniowskiego
 • Nawiązanie lub pogłębienie już istniejącej współpracy między szkołami podstawowym

II. Organizator:

Inicjatorem i organizatorem I Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego są nauczyciele języka angielskiego ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu.

Termin konkursu - 11 maja 2017 r. godz. 9.00

III. Warunki uczestnictwa:

 • Adresatami konkursu są uczniowie klas VI.
 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z Sandomierza i okolic, którzy przeszli wstępne eliminacje przeprowadzone przez nauczycieli uczących w danej szkole.
 • Każdą szkołę może reprezentować od 1-8 uczestników.
 • Zgłoszenia uczestników należy dokonać do dnia 9 maja 2017 roku  telefonicznie w sekretariacie szkoły pod numeremtelefonu 15-832-26-31 lub wysyłając
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

IV. Zakres programowy:

Konkurs obejmuje zakres materiału zgodny z programem nauczania języka angielskiego MEN DKW - 4014-59/99 i stanowi sprawdzian znajomości języka angielskiego, zarówno od strony umiejętności komunikacyjnych, jak i struktur gramatycznych w kontekstach.

V. Zasady i przebieg konkursu:

Konkurs prowadzony jest w dwóch etapach - pisemnym i ustnym. Do etapu ustnego przystępują uczniowie, którzy zdobyli 80% możliwych punktów. Jeżeli zbyt mała liczba uczestników osiągnęła wymagany pułap, to do etapu ustnego kwalifikowanych jest 15 osób z największą liczbą punktów.

CZĘŚĆ PISEMNA

Część pisemna polega na rozwiązywaniu tekstu składającego się z czterech części:

 1. Listening comprehension - rozumienie tekstu słuchanego w celu wyodrębnienia szczegółowych informacji.
 2. Reading comprehension - rozumienie tekstu czytanego - umiejętność wyszukiwania wymaganych informacji.
 3. Use of English - test znajomości struktur gramatycznych i słownictwa.
 4. Elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych.

Czas trwania części pisemnej konkursu 60 min.

CZĘŚĆ USTNA

Część ustna ma na celu sprawdzenie komunikacji interaktywnej, poprawności i płynności w posługiwaniu się językiem angielskim a także zasób struktur i słownictwa oraz umiejętność prowadzenia rozmowy w języku angielskim. Uczeń losuje jeden z zestawów zawierający obrazek oraz pytania na które zobowiązany jest odpowiedzieć.
Część ustna składa się z dwóch części:

 1. Opis sytuacji z życia codziennego przedstawionej na obrazku.
 2. Uzyskiwanie, udzielanie informacji.

VI. Nagrody:

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

VII. Jury:

Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie jury w składzie: organizatorzy konkursu oraz dwóch nauczycieli ze szkół biorących udział w konkursie.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Informacje na temat konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej www.sp1.xip.pl

WFOŚiGW

Data i czas

aktualnosci

pomoc

szkolazklasa

sus