Zapisy do klasy I na rok szkolny 2018/2019

 

Zarządzenie Nr 12/2018/CUW

Burmistrza Miasta Sandomierza

z  dnia 19 stycznia 2018r.

 

w sprawie ustalenia harmonogramu i ogólnych zasad rekrutacji dzieci do Samorządowych Przedszkoli i Szkół Podstawowych prowadzonych

przez Gminę Sandomierz

 

Na podstawie art. 6 ust.1 art. 7 ust. 1 pkt. 8, art. 30 ust. 1 oraz art. 31 ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875z późn. zm.) art. 130 ust. 1 oraz art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe ( Dz.U. z 2017 roku, poz. 59 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16marca 2017 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017r., poz. 610)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,a także terminy składania dokumentów do Przedszkoli Samorządowych i klas pierwszych Szkół Podstawowych stanowiących Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wprowadzam Zasady Ogólne Rekrutacji dzieci do Samorządowych Przedszkoli i Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz, stanowiące Załączniki Nr 3 i Załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorom Samorządowych Przedszkoli i Szkół Podstawowych.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Burmistrza Miasta Sandomierza Nr 65/2017/CUW z  dnia 30 marca2017 roku w sprawie: ustalenia harmonogramu i ogólnych zasad rekrutacji dzieci do Samorządowych Przedszkoli i Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminą Sandomierz.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Uchwała Nr L/677/2017
Rady Miasta Sandomierza

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Sandomierz jest organem prowadzącym.

Na podstawie art. 131 ust. 4-6 i art. 133 ust. 2-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) oraz  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Kryteria rekrutacji oraz liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Sandomierz jest organem prowadzącym wraz z przyznaną liczbą punktów.

2. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o przedszkolu, szkole podstawowej - należy przez
to rozumieć publiczne przedszkole, publiczną szkołę podstawową, dla których Gmina Sandomierz jest organem prowadzącym.

§ 3. Do publicznego przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze Gminy Sandomierz w drodze dwuetapowego postępowania rekrutacyjnego przy czym kryteria z etapu pierwszego określa art. 131 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.).

§ 4. Określa się następujące kryteria wraz z przyznaną liczbą punktów na drugim etapie w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli:

Lp.

Nazwa kryterium

Dokument określający spełnienie kryterium

Liczba punktów

1.

dziecko korzystające z pełnej oferty przedszkola   ( powyżej podstawy programowej )

oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów kandydata o korzystaniu z pełnej oferty przedszkola, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały

10 punktów za każdą deklarowaną godzinę powyżej podstawy programowej - maksymalnie 60 punktów,

2.

dziecko obojga rodziców / prawnych opiekunów pracujących lub studiujących w systemie stacjonarnym

oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów kandydata o zatrudnieniu lub oświadczenie o:

pobieraniu nauki w systemie dziennym lub oświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej lub oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

20 punktów,

3.

dziecko, którego rodzeństwo zostało zadeklarowane na ten sam rok szkolny

oświadczenie o korzystaniu przez rodzeństwo kandydata z Przedszkola Samorządowego w Sandomierzu, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

10 punktów,

§ 5. 1. Wniosek o przyjęcie do przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli publicznych.

2. O przyjęciu do przedszkola decyduje liczba uzyskanych punktów.

§ 6. Dzieci zamieszkałe poza terenem Gminy Sandomierz mogą być przyjęte do publicznego przedszkola, dla którego Gmina Sandomierz jest organem prowadzącym, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego wobec dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Sandomierz, gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w przedszkolu, wówczas kryteria rekrutacji określone w § 4 stosuje się odpowiednio.

§ 7. Określa się następujące kryteria wraz z przyznaną liczbą punktów dla potrzeb rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej:

Lp.

Nazwa kryterium

Dokument określający spełnienie kryterium

Liczba punktów

1.

dziecko, którego rodzeństwo uczy się w wybranej szkole

oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do wybranej szkoły, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały

10 punktów

2.

dziecko, którego co najmniej jeden z rodziców / prawnych opiekunów pracuje na terenie Sandomierza

oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o zatrudnieniu na terenie Miasta Sandomierza lub oświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub o zatrudnieniu jako obecny lub były pracownik miejskich placówek oświatowych, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały

4 punkty ( maksymalnie 8 punktów)

3.

dziecko obecnego lub byłego pracownika miejskich placówek oświatowych

6 punktów

4.

dziecko, którego rodzeństwo uczy się w szkole na terenie Sandomierza

oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły na terenie Miasta Sandomierza, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały

4 punkty

5.

dziecko, którego krewni wspierający  rodziców / prawnych opiekunów w zapewnieniu mu należytej opieki zamieszkują w obwodzie wybranej szkoły

oświadzczenie rodziców / opiekunów prawnych o zamieszkiwaniu krewnych w obwodzie wybranej szkoły stanowi Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały

2 punkty

§ 8. Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych szkół podstawowych.

§ 9. Dzieci zamieszkałe poza terenem Gminy Sandomierz mogą być przyjęte do publicznej szkoły podstawowej, dla której Gmina Sandomierz jest organem prowadzącym, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego wobec dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Sandomierz, gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w szkole podstawowej, wówczas kryteria rekrutacji określone w §7 stosuje się odpowiednio.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 11. Traci moc uchwała Nr XXXIX/498/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2017 roku  w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych dla których Gmina Sandomierz jest organem prowadzącym.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza


Piotr Chojnacki

    

doc-icon Terminy postępowania rekrutacyjnego

doc-icon Zgłoszenie i oświadczenie

doc-icon Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły